Et citat fra Noam Chomsky: "Sprog og bevidsthed".

I bogen beskriver Chomsky hvorledes han tror på en videnskabelig psykologi der bygger på en analyse af sprogets betydning for personlighedens fremtræden, dette i modsætning til for eksempel Freuds psykoanalyse der tager udgangspunkt i en driftteori. I bogen fremhæver han at dette vil være en stor fordel, men siger også at en sådan psykologi ikke findes.
Det er netop en sådan psykologi denne hjemmeside ønsker at præsentere læseren for!


være dem der ligger bag al tilegnelse af viden og tro. Det er en distinktion jeg skal vende tilbage til i en følgende forelæsning. For øjeblikket vil jeg blot betone rimeligheden af det alternativ man har forkastet, og ydermere dets over­ensstemmelse med den synsmåde der viste sig at være så frugtbar i det syttende århundredes revolution inden for fysikken.

Det forekommer mig fuldtud tænkeligt, at på det givne punkt i udviklingen (1700 tallet red.) af den vestlige verdens tænkning forelå en mulighed for, at der var opstået en art videnskabelig psykologi der endnu ikke findes, en psykologi der begynder med hvordan man skal karakterisere forskel­lige systemer af menneskelig viden og tro, de begreber hvor­med de er indrettet og de principper der ligger bagved dem, og først derefter giver sig i kast med at undersøge, hvordan disse systemer eventuelt kan være fremkommet ved en eller anden kombination af medfødt struktur og gensidig på­virkning mellem organisme og omverden. En sådan psyko­logi ville stå i en temmelig grel modsætning til den måde at betragte menneskelig intelligens på der starter med a priori at postulere visse særlige mekanismer som man påstår

Del siden